Tổng kết tín hiệu nhóm vip tháng 1/2020

Nhóm vip tháng 1/2020 có 26 lệnh, đạt 510 pip. Anh/chị theo dõi tín hiệu tại đây:  https://t.me/huongrubychienluocfx0966606738